הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

החלטות מישיבת ׳ ׳•׳¢׳¦׳× ׳”׳¨׳©׳•׳× מס' 12  (כהונה קודמת)

מתאריך: ‏11/‏12/‏2005

  • החלטה מס' 1     בנושא עדכונים שוטפים

   המועצה רשמה לפניה את הודעות יו"ר המועצה כדלקמן:

   א. בתאריך 14.12.05 בשעה 15:30 במשרדי הרשות יתקיים ביוזמתה של חברת המועצה ד"ר רוידה אבו ראס מפגש עם מספר נציגים של ארגונים ועמותות ערבים לדיון בהיבטים השונים של ייצוג המגזר הערבי בערוץ 2, ערוץ 10 ובתחנות הרדיו האזורי. כל חברי המועצה מוזמנים.
   ב. בתאריך 21.12.05 בשעה 14:30 יתקיים מפגש הכרות ותיאום ציפיות עם מנהלי תחנות הרדיו האזורי. המפגש יתקיים במשרדי הרשות, כל חברי המועצה מוזמנים.
   ג. ישיבת המועצה הקרובה תוקדש לנושא הרדיו האזורי.

  • החלטה מס' 2     בנושא אתיקה

   לאור הבחירות הקרובות לכנסת ה- 17 מבקשת מועצת הרשות השנייה להדגיש את החשיבות שהיא רואה בשמירת הניטראליות והעצמאות של התקשורת המשודרת בישראל. אשר על כן, פונה מועצת הרשות השנייה לכל אחד מבעלי הזיכיון בבקשה לסכם עם עובדיו על קיומה של תקופת צינון שלא תפחת משלושה חודשים וזאת תוך שמירה על שיקול דעת, טרם כניסתו של העובד לפעילות פוליטית כלשהי.

  • החלטה מס' 3     בנושא זיכיון ערוץ 2

   בהמשך להחלטת המועצה מיום 31.10.05, והיות וטיוטת הנספחים לכתב הזיכיון החדש הועברה לחברי המועצה לצורך קיום הליך לימוד של נספחים אלה והצעות הזוכים במכרז, ולאחר ששמעה את סקירת הנהלת הרשות בנוגע לנספחים לזיכיון החדש של שידורי קשת בע"מ ורשת-נגה בע"מ, מחליטה מועצת הרשות השנייה לאשר את נוסח הנספחים לזיכיון אשר יצורפו לכתב הזיכיון של הזכיינים. כמו כן, מסמיכה המועצה את הרשות לשנות ניסוחים לא מהותיים בנספחים אלה בעקבות הערות אחרונות של הזכיינים. מובהר כי אין בהחלטה זו של המועצה כדי לגרוע או לשנות מן האמור בנספחים, ובכלל זה מן העובדה כי הצעות הזכיינים במכרז על חלקיהן, ובכלל זה מכתבי הבהרה ו/או השלמה שניתנו לאחר הגשת ההצעות, יהוו חלק בלתי נפרד מכתב הזיכיון ויחייבו את בעלי הזיכיון לכל דבר ועניין.

  • החלטה מס' 4     בנושא זיכיון ערוץ 2

   בהמשך להחלטת המועצה להעניק ל- "שידורי קשת" ול- "רשת-נגה" זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 לתקופה של עשר שנים, וזאת החל מיום 1.11.05, מחליטה בזאת המועצה על הענקת הזיכיון לחברת החדשות של ערוץ 2 לתקופה של 10 שנים, דהיינו עד יום 31.10.15. מובהר כי כתב הזיכיון של חברת החדשות יכלול את התיקונים שצורפו בפרק 7 לספר המכרז של ערוץ 2, ובכפוף למכתבי ההשלמה/ההבהרה שניתנו בעניין. הנהלת הרשות תכין את נוסח כתב הזיכיון המשלב את התיקונים האמורים.

  • החלטה מס' 5     בנושא זיכיון ערוץ 10

   מועצת הרשות השנייה מחליטה בזאת על הארכת נוסח כתב הזיכיון הזמני של חברת החדשות של ערוץ 10 עד ליום 1.5.06. בתקווה שעד למועד זה תגבש הנהלת הרשות השנייה, יחד עם נציגי חברת החדשות את נוסח כתב הזיכיון הקבוע ותביאו לאישור המועצה.

  חזרה לחיפוש