החלטות מועצת הששות
פרוטוקול ישיבת ועדת טלוויזיה
מתאריך 04/12/2007
החלטה מס' 1     בנושא לוח שידורים בערוץ 10

ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השניה, לאחר שערכה שימוע בעל פה לבעל הזיכיון, ערוץ 10, במסגרת עיון חוזר בהחלטתה מיום 25 בדצמבר 2007, החליטה מתוקף סמכותה לפי סעיפים 23 ו-24 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן-1990 ("החוק"), לאשר את החלטתה כי התוכנית "מצלצלים" המשודרת בערוץ 10 ("התכנית") תשודר רק לאחר השעה 22:00.

הן לפי הגדרת הזכיין את סיווג התכנית והן לפי התרשמות הועדה מתכני התכנית לאחר צפיה בה, התכנית מיועדת לבני 18 ומעלה ולפיכך יש לסווגה כ"תוכנית למבוגרים" כהגדרתה בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), תשס"ג-2002 ("הכללים"). לפיכך, בהתאם לכלל 8(א) לכללים התכנית תשודר לאחר השעה 22:00. מנכ"ל הרשות אשר המליץ על שינוי מועד השידור של התכנית פעל לפי סמכותו בסעיף 28 לחוק ובכלל 8 לכללים.

הועדה דחתה את טענת הזכיין שהועלו בשימוע כי ההחלטה ניתנה לאחר שלושה חודשים מתחילת שידור התכנית, באשר הזמן שחלף נוצל לניסיונות משותפים עם הזכיין למציאת פתרון לשיבוץ התכנית.

לא נמצא בסיס לטענת הזכיין בשימוע כי החלטת הועדה מהווה התערבות בתכני השידור, משום שההחלטה אינה מתערבת בתוכן התכנית אלא בשיבוץ נאות ולפי הדין של תכנית המסווגת כתכנית למבוגרים. זאת, מבלי לגרוע מסמכויות הוועדה בנוגע לתכני שידור.

 
החלטה מס' 2     בנושא לוח שידורים בערוץ 2

לאחר שקיימה דיון בתוכנית העבודה לשנת 2008 ובלוח השידורים לעונה 1-6.2008 בערוץ 2, מנחה הוועדה את הנהלת הרשות:

 

א.       יש להקציב לבעלי הזיכיון שבועיים להשלים ולתקן את לוחות השידורים ותוכניות העבודה, כך שישולבו בהם חסרי שנת 2006 כפי שנקבע בדוח השנתי של הרשות.

ב.       יש להציג לו"ז לשיבוץ ’תוכניות הדגל’.

ג.        יש לגבש מתווה להסדרת השידורים באינטרנט והאינטראקציה בין הטלוויזיה והאינטרנט.

ד.       המנהל יבהיר לזכיינים בכתב כי סיווג תוכניות שנדונו והוכרעו בוועדה, לא יידונו שוב.