מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי שדרוג מערכת CRM

1.       הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי שדרוג מערכת CRM.

2.       תקופת ההתקשרות עם הזוכה היא 12 חודשים, מיום ההודעה על הזכייה.

3.       תנאי הסף להגשה מופיעים במסמכי הפנייה, באתר האינטרנט של הרשות והם בין היתר:

3.1.    רשאי להגיש  כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

3.1.1. הוא בעל ההסמכה הגבוהה ביותר של מיקרוסופט, "שותף זהב" של Dynamics Microsoft 365 customer service לצורך הוכחת תנאי זה, על המציע לצרף אישור של חברת מיקרוסופט.

3.1.2. הוא אזרח ישראל או תאגיד הפועל כדין בישראל.

3.1.3. הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

3.1.4. ציון סף לאיכות יהיה 70%. הצעה אשר ניקוד האיכות המשוקלל שלה יהיה נמוך מ-70% תפסל ולא תפתח מעטפת ההצעה הכספית שלה.

3.1.5. אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע קשור בו להשתתפות המציע במכרז ולמתן השירותים על ידו לרשות, ואין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע או בעלי עניין בו, לבין ביצוע השירותים על ידי המציע.

 

4.       את ההצעות יש להגיש במייל: michalg@rashut2.org.il  עד המועד האחרון להגשת הצעות.

5.       המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 01/09/21 בשעה 12:00.

6.       למען הסר ספק, בכל סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח מודעה זו גובר נוסח המכרז.

7.           ראו מטה פרטי ותנאי המכרז כקבצים להורדה

קבצים להורדה
קובץ להורדה
לכל הידיעות ידיעה הבאה