מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

מועצת הרשות השנייה השלימה את השימוע לחדשות 10 - קבעה הפרה לכאורה וצעדים אופרטיביים לחיזוק עצמאות חברות החדשותמועצת הרשות השנייה השלימה היום את השימוע לחדשות 10 במסגרתו נשמעו הנהלת ערוץ 10 וחברי הדירקטוריון של חדשות 10.

המועצה הדגישה כי היא עומדת על משמר קיום עצמאות שידוריה של חברת החדשות לפי חוק הרשות השנייה, ורואה חשיבות רבה בקיום הפרדה מבנית בין בעלי המניות לבין חברת החדשות ואף בין בעל הזכיון עצמו לבין חברת החדשות. כן מדגישה המועצה את חשיבות ההוראה לפיה מנכ"ל חברת החדשות הינו גם העורך הראשי של שידוריה, ולו המחויבות כי יבוצעו  תחקירים מבוססים ועצמאיים וכן  הסמכות להכריע בעניינים הנוגעים לתכנם של השידורים. משכך, נודעת חשיבות מיוחדת להקפדה על כך שבשידורי החדשות לא ישוקפו עמדותיו של בעל הזיכיון, מנהליו, בעלי מניותיו או עובדיו.

כזכור, ב 12.9.11 קיימה המועצה דיון ראשון בהליך השימוע בו החלה, בעקבות האירועים שהתרחשו בחברת החדשות של ערוץ 10. בדיון נשמעו נציגי הנהלת חדשות 10 וישראל 10 וכן יו"ר דירקטוריון ישראל 10 והמנכ"ל המתפטר של חברת החדשות, החליטה המועצה להשלים את השימוע בדרך של הזמנת חברי דירקטוריון חברת חדשות 10 טרם קבלת החלטה בעניין.

במסגרת התהליך קיבלה הרשות את עמדתן הכתובה של החברות לשאלות נוספות שהועלו, ובחנה הצעות להגברת ולהבטחת העצמאות של חברת החדשות, על מנת להמשיך ולקיים חברות חדשות מהימנות אמינות ועצמאיות ולחזק את היכולת לקיים תחקירים עיתונאיים נוקבים ללא משוא פנים.

המועצה הדגישה כי כל החלטה בחברת חדשות, הנוגעת לתוכן השידורים ולניהולה של חברת החדשות, צריכה להתקבל על ידי חברת החדשות, באמצעות האורגנים המוסמכים שלה על פי החוק - מנכ"ל החברה ודירקטוריון החברה, הכולל את נציגי הציבור שמונו על ידי הרשות.

לאחר ששמעה את הגורמים השונים המעורבים בעניין ועיינה בתשובות שהובאו בפניה ע"י היועצות המשפטיות של ישראל 10 וחדשות 10 בשם הנהלות החברות, קבעה המועצה כי ההחלטה לפרסם התנצלות במקרה הזה נעוצה הן במישור העריכתי והן העסקי של "הערכת סיכונים", במצב של התראה על תביעה וזאת בהתחשב בכך ש"חדשות 10" עצמה קובעת בתשובותיה כי "התשתית הראייתית עליה נסמכה הכתבה בשני נושאים אלו איבדה מיציבותה", וכי התברר לה כי "מבחינה מהותית יש מקום לפרסום התנצלות.

המועצה סבורה כי נפל פגם בכך שדירקטוריון החברה לא קיים דיון בנושא, באופן אשר היה מאפשר לעורך הראשי להביע בפני הדירקטוריון את עמדתו, תוך קיום דיון יסודי בסוגיה. לפיכך קבעה המועצה כי יפתח נגד הערוץ הליך של הפרה לכאורה.

יש לציין כי לא הוצגו בפני המועצה ראיות ואף לא נשמעה עמדה מפי מי מהמעורבים שנשמעו בפני המועצה, לרבות מפי מנכ"ל חברת החדשות שהתפטר בעקבות הודעת ההתנצלות, כי היתה התערבות של בעלי המניות בתכני החדשות או אפילו בנוסח ההתנצלות שהוסכם עליו בין חברת החדשות לבין הנפגע מהשידור.
המועצה קבעה עוד כי יש ליישם את סעיף 93 לתקנון החברה, לפיו דירקטוריון החברה אמור היה להקים ועדת משנה שתעסוק בתוכן (ועדת עריכה), ובועדה זו היה אמור להיוועץ מנכ"ל החברה בעניינים הנוגעים לתפקידו כעורך ראשי כפי שיראה לנכון. הוברר כי ועדה זו לא מונתה ולא פעלה. לפיכך הוחלט שחברת "חדשות 10" תקים ועדת אתיקה עצמאית בת שלושה חברים ובראשה שופט בדימוס, לענין אתיקה בשידורי החדשות, כפי שנקבע בזיכיון; כן תוקם ועדת עריכה בהתאם להוראות סעיף 93 לתקנון החברה.

בנוסף, ועל מנת לחזק את מעמדה העצמאי של חדשות 10 ושל חברות החדשות של זכיינים ושל בעלי רישיון בעתיד, החליטה המועצה לקדם את הנושאים הבאים ולקיים שימוע, ככל שיידרש, בעניינים אלה:

הפקדת ערבות בנקאית נפרדת ע"י ישראל 10 להבטחת מילוי התחייבות חברת חדשות 10, ובפרט עצמאותה בשידוריה, בהיקף של 4,000,000 ₪. 
הגדלת סכומי הביטוח המינימליים שנקבעו בחוזה הביטוח שנעשה ע"י "חדשות 10", וכן בחינת הצורך בהכללת חבות הנוצרת מחשיפה לתביעות משפטיות לחוזה הביטוח. בעניין זה תתבקש גם עמדת חדשות ערוץ 2.
בחינת תיקון תקנון החברה באופן שיהיו נושאים שלגביהם יידרש רוב מיוחס בדירקטוריון, מעבר לקיים. בעניין זה תתבקש גם עמדת חדשות ערוץ 2.
המלצה על ביצוע תיקון חקיקה אשר יגדיל את משקלם של הדירקטורים מטעם הציבור בחברת החדשות.

ידיעה הבאה