מכרזים והתקשרויות

מכרזים והתקשרויות

מכרז למתן שירותי יחסי ציבור

תאריך פרסום 15.02.2022

לא פעיל

1. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ("הרשות") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי יחסי ציבור לרשות השנייה לפי הצורך, כמפורט ביתר הרחבה במסמכי המכרז (להלן: "השירותים").
2. הרשות רשאית לנהל מו״מ עם מציעים שהצעותיהם ימצאו מתאימות וכן לבקש הצעות משופרות כמפורט במסמכי המכרז.
3. תקופת ההתקשרות על פי המכרז היא של 12 (שנים עשר) חודשים. לרשות זכות להאריך את תוקפו של ההסכם לחמש תקופות נוספות, בנות 12 (שנים עשר) חודשים, כל אחת.
4. תנאי סף להשתתפות במכרז הם, בין היתר, כדלקמן:
4.1 הוא אזרח ישראלי, או תאגיד המאוגד כדין במדינת ישראל, או שותפות מאוגדת כדין בישראל, או עוסק מורשה כדין בישראל, או שהוא מאוגד בדרך חוקית אחרת בישראל.
4.2 הוא בעל ניסיון קודם מצטבר של שלוש (3) שנים לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, במתן שירותים של יחסי ציבור לגוף ציבורי ו/או חברה ציבורית ו/או רשות מקומית.
4.3 למציע יש לפחות חמש (5) המלצות בכתב מגופים המפורטים בסעיף 3.2 למכרז, להם נתן שירותים של יחסי ציבור במהלך 5 השנים האחרונות, כדוגמת השירותים הנדרשים במכרז.
4.4 אישור בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
4.5 הוא בעל כל רישיון הנדרש על פי כל דין לצורך במתן השירותים (לרבות רישיון עסק).
4.6 הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
4.7 אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע ומי מטעמו צד לו, להשתתפותו במכרז זה ו/או בהתקשרותו בהסכם עם הרשות ו/או במתן השירותים לרשות ואין ניגוד עניינים בין המציע ו/או מי מטעמו לבין הרשות ו/או מתן השירותים.
5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במייל הינו יום א' 6/3/22 בשעה 12:00 עבור עו"ד מיכל גרוס לכתובת: michalg@rashut2.org.il
5.1 המועד האחרון להגשת הצעות במייל עד ליום חמישי 24/3/22, בשעה 12:00 עבור עו"ד מיכל גרוס לכתובת: michalg@rashut2.org.il
6. למען הסר ספק, בכל סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח מודעה זו גובר נוסח המכרז.
פרטי ותנאי המכרז המלא מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות: www.rashut2.org.il


מסמכי המכרז
מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי למתן שירותי ליסינג תפעולי

תאריך פרסום 21.10.2021

לא פעיל

מכרז פומבי למתן שירותי ליסינג תפעולי
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי.
תקופת ההתקשרות עם הזוכה היא 36 חודשים, מיום ההודעה על הזכייה.
תנאי הסף להגשה מופיעים במסמכי הפנייה, באתר האינטרנט של הרשות והם בין היתר:
רשאי להגיש כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
תאגיד רשום כחוק בישראל.
מנהל ספרים כדין.
המציע בעל רישיון להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה, התקף נכון למועד הגשת ההצעה.
המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי בהיקף של לפחות 50 כלי רכב ללקוח אחד לכל שנה במהלך חמש (5) השנים האחרונות (2016-2020).
את ההצעות יש להגיש במייל: michalg@rashut2.org.il עד המועד האחרון להגשת הצעות.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 7 בנובמבר 2021 עד השעה 12:00.
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 24 באוקטובר 2021 עד השעה 12:00
למען הסר ספק, בכל סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח מודעה זו גובר נוסח המכרז.

 


מסמכי המכרז
מסמך הבהרות