תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (להלן: "האתר"). הגלישה והשימוש שתעשה באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה, על כן נבקשך לקוראם במלואם ובעיון.

כללי

האתר מנוהל ומופעל על-ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (להלן: "הרשות") ו/או מי מטעמה. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצדו לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש" ו-"מדיניות הפרטיות", לפי העניין), ללא כל הגבלה או הסתייגות. היה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.

תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה, בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים המשפטיים בין הרשות לבין כל משתמש והם עשויים להשתנות מעת לעת, על בסיס שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין הרשות. יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר, מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.

כותרות הפרקים בתנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.

הרשות לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש והשימוש על ידו יעשה על בסיס "as is". כמו כן, לא תשא הרשות באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר.

הרשות לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר (ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים), לרבות לתכנים ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר (להלן: "יישומי התוכנה"),לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים ולכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה.

ייתכן כי חלק מהשירותים באתר (ו/או ביישומי התוכנה) מצריכים הזנה של פרטיך האישיים כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הרשות עשויה להשתמש במידע אישי זה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ועל-פי הוראות כל דין.

הרשות אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הרשות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי ובמערכות התקשורת אצל הרשות ו/או אצל מי מספקיה.

הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראהו, וכן את אופי, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.

שינויים כאמור, עלולים להיות מטבעם כרוכים בתקלות ו/או אי-נוחות וכיו"ב למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים – האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, ו/או ליישומי תוכנה כלשהם, אשר אינם בפיקוח הרשות ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך, הרשות לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים ו/או ביישומים אלו או באתרים ו/או המקושרים לאתרים ו/או ליישומים אלו. הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. הרשות אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתרי אינטרנט ו/או יישומים פעילים.

כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי הרשות ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הרשות בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי יישומי תוכנה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן פרסומים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור .

פרסומים רשמיים - במידה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים של הרשות ו/או של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות שם, סימני מסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו על-ידי הרשות או מטעמה, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו (להלן: "התוכן") - הן של הרשות בלבד, או של צד ג' ממנו קיבלה הרשות הרשאה.

אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו, לרבות באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר, ללא ההסכמה בכתב של הרשות. אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת/הסכמת הרשות בכתב ומראש.

ברירת דין ומקום שיפוט

על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל. 

תכנים, כתבות ופרסומות

באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של אותו צד שלישי הנו כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הרשות בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.